OPIC

Revision as of 23:40, 28 October 2021 by Olimex (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
EU.jpg


„ОЛИМЕКС“ ООД – гр. Пловдив участва в два проекта

Проект съгласно договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01 по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Проект за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5914-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.