Difference between revisions of "OPIC"

Line 48: Line 48:
 
* [https://www.olimex.com/Products/Swag/_resources/6-PRILOJENIE.pdf Приложение 3.7 декларация ЗУСЕСИФ.pdf]
 
* [https://www.olimex.com/Products/Swag/_resources/6-PRILOJENIE.pdf Приложение 3.7 декларация ЗУСЕСИФ.pdf]
 
* [https://www.olimex.com/Products/Swag/_resources/7-DOGOVOR.pdf Договор за доставка Олимекс ООД]
 
* [https://www.olimex.com/Products/Swag/_resources/7-DOGOVOR.pdf Договор за доставка Олимекс ООД]
 +
 +
 +
На 13.12.2016 г. приключи проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по  ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, който се изпълнява съгласно  договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01  по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001.
 +
 +
Целите на проекта бяха изпълнени чрез доставяне и пускане в производство две линии за асемблиране на печатни платки.

Revision as of 04:15, 2 February 2017

EU.jpg

„ОЛИМЕКС“ ООД – гр. Пловдив започна работа по проект „Подобряване на производствения капацитет в "ОЛИМЕКС" ООД“.

Проектът се изпълнява съгласно договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01 по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Настоящия проект включва закупуването на две линии за асемблиране на печатни платки.

Първата линия е за платки с голяма сложност и включва следните машини и съоръжения:

1.Зареждащ буфер за автоматична линия - машината служи за зареждане на линията с печатни платки, които да се насищат, без да е необходим човек за подаването на платките към следващите машини по линията;

2. Автоматичен принтер за спояваща паста, който гарантира непрекъснат технологичен процес и високоскоростен мулти контрол, който позволява равномерно нанасяне на пастата;

3. Конвейер за инспекция, който позволява визуален оглед на платките, които преминават от една на друга машина;

4. Машина за монтаж на елементи с повърхностен монтаж, окомплектована с устройства за подаване на елементите на машината.Това е машина която е бърза но може да поставя само много малки компоненти;

5. Машина за монтаж на елементи с повърхностен монтаж, окомплектована с устройства за подаване на елементите на машината.Това е машина, която не е толкова бърза, но може да слага по-големи компоненти и затова тя работи в екип с предишната машина - позиция 4;

6. Конвейер за инспекция, който позволява визуален оглед на платките, преминаващи от една на друга машина.

Втората линия е за платки с малка сложност и включва следните машини и съоръжения:

1.Зареждащ буфер за автоматична линия - машината служи за зареждане на линията с печатни платки, които да се насищат, без да е необходим човек за подаването на платките към следващите машини по линията;

2. Автоматичен принтер за спояваща паста, който гарантира непрекъснат технологичен процес и високоскоростен мулти контрол, който позволява равномерно нанасяне на пастата;

3. Машина за монтаж на елементи с повърхностен монтаж, окомплектована с устройства за подаване на елементите на машината.Това е машина, която не е толкова бърза, но може да слага по-големи компоненти;

4. Конвейер за инспекция, който позволява визуален оглед на платките, преминаващи от една на друга машина.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на "Олимекс" ООД.

Постигането на тази цел чрез закупуването и пускането в експлоатация на линиите, посочени по-горе ще даде възможност на предприятието да развие прозводството и пазарното си присъствие в съответствие с все по-нарастващото търсене на неговата продукция.

Постигането на целите на проекта ще допринесе за развитието на предприятието като увеличи производителността със 17.84%, приходите от износ с 31.81%, ефективността със 16.57%, а вътрешната норма на възвращаемост със 16.37%.

По този начин ще се постигне положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на предприятието и ще се реализират възможности, които предлага глобалния пазар и съответно ще се разширят пазарните му позиции.

Общата стойност на проекта е 809 550 лева, от които 566 685 лева е безвъзмездната финансова помощ - 481 682 лв. европейско и 85 003 лв. национално съфинансиране.

Документация по процедура за избор на изпълнител на „ОЛИМЕКС“ ООД по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0906-С01.


На 13.12.2016 г. приключи проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, който се изпълнява съгласно договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01 по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001.

Целите на проекта бяха изпълнени чрез доставяне и пускане в производство две линии за асемблиране на печатни платки.